F.A.Q.
Veelgestelde vragen over de KIQT+

Normering

Wanneer worden de score-indicaties van de deelnemende kinderen verstuurd?

Alle score-indicaties zijn inmiddels verstuurd naar ouders van deelnemende kinderen. We hebben wel signalen binnengekregen dat ze (vooral bij microsoft adressen als hotmail of outlook) niet bij iedereen goed zijn aangekomen. Heeft jouw kind deelgenomen aan de normering en heb je nog geen score-indicatie van ons ontvangen (ook niet in je spam/ongewenste e-mail)? Stuur een mailtje naar info @ scaliq.com met daarin de naam van jouw kind(eren) dan sturen we de indicatie(s) nog een keer. 

Algemeen

Wat is de meerwaarde van een intelligentietest?

Een intelligentietest is geen doel op zich, maar vooral een middel voor een psycholoog of orthopedagoog om de algehele intelligentie van een kind te kunnen onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om uit te sluiten of afwijkend gedrag of afwijkende schoolresultaten te maken hebben met een boven- of juist benedengemiddelde intelligentie, zoals bijvoorbeeld bij het stellen van een dyslexie diagnose.

Ook kan een intelligentietest fijn zijn als hulpmiddel bij het maken van keuzes als ‘Kunnen we dit kind laten versnellen of niet?’ of ‘Zou het in aanmerking kunnen komen voor een plusklas?’. Voor dit soort beslissingen is de KIQT+ bij uitstek geschikt, omdat het juist bij de bovengemiddeld intelligente doelgroep heel betrouwbare resultaten geeft.

Als er vanuit ouders, school of hulpverlening behoefte is aan onderzoek naar het intelligentieniveau van een kind kunnen zij een psycholoog of orthopedagoog inschakelen om hier onderzoek naar te doen. Of er daarnaast nog andere instrumenten nodig zijn dan alleen een intelligentietest is afhankelijk van de hulpvraag die er ligt.

Waarom is de KIQT+ beter geschikt voor (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen?

De KIQT+ is om een aantal redenen beter geschikt om de intelligentie van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen te onderzoeken:

 • Het IQ-score bereik van de KIQT+ loopt van 105 tot 170. Bij andere testen is het IQ-score bereik meer gericht op het gemiddelde (85-115). De KIQT+ is dus echt gemaakt om de intelligentie van bovengemiddelde kinderen te onderzoeken.
 • De KIQT+ bevat minder (zeer) makkelijke opgaven, waardoor kinderen minder snel verveeld raken of ‘te moeilijk gaan denken’
 • De KIQT+ bevat (veel) meer moeilijke opgaven, zodat (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen meer opgaven op hun niveau tegenkomen, en meer mogelijkheden krijgen om te laten zien wat ze kunnen.
 • De opgaven op de KIQT+ worden niet onder tijdsdruk beantwoord. De snelheid waarmee een kind werkt (verwerkingssnelheid / werksnelheid) heeft dan ook geen invloed op de Totaal IQ score maar wordt apart gerapporteerd.
 • De subtesten en vragen zijn speciaal ontworpen voor de doelgroep van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen. Zo is er extra aandacht besteed aan duidelijke vormgeving en zijn vragen die op meerdere manieren te interpreteren zijn zo veel mogelijk vermeden.
 • Om de IQ-score van een kind te bepalen wordt niet alleen gekeken naar hoeveel opgaven goed zijn beantwoord, maar ook naar welke opgaven goed zijn beantwoord. Daarnaast wordt bij de onjuist beantwoorde vragen gekeken of een antwoord gedeeltelijk onjuist of totaal onjuist was. Een bijna volledig goed antwoord waarbij slechts een detail is gemist krijgt hierbij een hogere score dan een bijna volledig onjuist antwoord.
Waar kan de KIQT+ afgenomen worden?

De KIQT+ kan worden aangeschaft en gebruikt door psychologen en orthopedagogen die aan de kwalificatie eisen voldoen. Deze eisen staan beschreven op de productpagina van de KIQT+.

Praktijken die de test hebben aangeschaft kunnen, als zij dat willen, toegevoegd worden aan de kaart waarop te zien is op welke locaties een KIQT+ kan worden afgenomen.

Voor een intelligentieonderzoek met de KIQT+ kunt u rechtstreeks contact opnemen met een praktijk bij u in de regio.

Hoe lang is de uitslag van de KIQT+ geldig?

Een uitslag van een intelligentietest heeft nooit een vastgestelde ‘levensduur’ waarna deze zijn waarde volledig verliest. Wel is het zo dat een recentere intelligentietest waarschijnlijk een beter beeld geeft dan een intelligentietest die langer geleden is afgenomen.

Een onderzoeker kan er in bepaalde omstandigheden, afhankelijk van onder andere de leeftijd van een kind, wel voor kiezen om een onderzoeksrapportage een bepaalde geldigheidsduur mee te geven.

De mate waarin een testuitslag nog bruikbaar is hangt bovendien sterk af van welke beslissing er genomen dient te worden waar de uitslag in meeweegt. Zo is het bij het nemen van een belangrijke en mogelijk (op korte termijn) onomkeerbare beslissing belangrijk dat een score op een intelligentietest voldoende recent is.

Kan deze test ook via school of hulpverlening worden aangevraagd?

De KIQT+ behoort, net zoals andere intelligentietesten, thuis in de gereedschapskist van de psycholoog of orthopedagoog en kan ingezet worden om de intelligentie van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen in beeld te brengen. Als er vanuit school of hulpverlening behoefte is aan onderzoek naar het intelligentieniveau van een kind kunnen zij een psycholoog of orthopedagoog inschakelen om hier onderzoek naar te doen.

Accepteren scholen de uitslag van de KIQT+?

Als bij een kind een intelligentietest wordt afgenomen is hier altijd een reden voor. Zowel ouders, als een school of een andere professional kunnen het nodig vinden dat een kind wordt onderzocht. Een psychologisch onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een psycholoog of orthopedagoog. Volgens de standaarden van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) moet een psycholoog altijd een test gebruiken die geschikt is om het betreffende kind te onderzoeken.

Omdat de KIQT+ beter geschikt is dan andere testen om de intelligentie van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen te onderzoeken, kan een psycholoog ervoor kiezen om de intelligentie van het kind te onderzoeken met de KIQT+. De psycholoog gebruikt daarna de testresultaten, maar ook andere informatie over het kind om de school en/of ouders te informeren en advies te geven over het kind. Het is dus de psycholoog of orthopedagoog die bepaalt welke intelligentietest in een bepaalde situatie het meest geschikt is om de intelligentie van een kind te onderzoeken.

Is de KIQT+ een betrouwbare test?

De betrouwbaarheid van een test wordt uitgedrukt in een getal tussen de 0 en 1. Een test met een betrouwbaarheid van 0 is volledig onbetrouwbaar, een test met een betrouwbaarheid van 1 is perfect betrouwbaar. De KIQT+ heeft een betrouwbaarheid van 0.96. Volgens de beoordelingsstandaarden van de COTAN is een test met een betrouwbaarheid hoger dan 0.90 ‘goed’ te noemen. Volgens de beoordelingsstandaarden van de COTAN is de betrouwbaarheid van de KIQT dus ‘goed’ te noemen.

De COTAN is een centrale commissie van het NIP, met als missie om de psychometrische kwaliteit van tests in Nederland te bevorderen. Nadat een nieuwe test is genormeerd kan de uitgever deze ter beoordeling aanbieden bij de COTAN. Uiteraard doen wij dit ook met de KIQT+. Omdat de leden van COTAN het beoordelen van de tests op vrijwillige basis doen, naast hun reguliere baan, gaat er behoorlijk wat tijd overheen voordat een beoordeling is afgerond. Zie ook het antwoord op de vraag: “Wanneer wordt de KIQT+ beoordeeld door de COTAN?”

Wanneer wordt de KIQT+ door de COTAN beoordeeld?

De COTAN werkt met een team van vrijwilligers om de psychometrische kwaliteit van testen in Nederland te beoordelen. Uit de beoordeling van enkele recente testen blijkt dat de wachttijd momenteel kan oplopen van een flink aantal maanden tot zelfs meer dan een jaar. Hier hebben wij helaas geen invloed op.

Belangrijk om te weten is dat de betrouwbaarheid van de KIQT+ hoog is (zie ook de vraag: “Is de KIQT+ wel een betrouwbare test? ”).

Voor andere testen geldt ook dat zij al gebruikt werden voor de COTAN beoordeling er was. De WISC-V werd bijvoorbeeld eind 2017 in gebruik genomen (en werd toen ook al door scholen en andere instanties geaccepteerd), pas eind mei 2019 was de COTAN klaar met de beoordeling.

Is de uitslag van de KIQT+ wel geldig als er nog geen COTAN beoordeling is?

Een psychologisch onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een psycholoog of orthopedagoog. Volgens de standaarden van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) moet een psycholoog altijd een test gebruiken die geschikt is om het betreffende kind te onderzoeken, dit is altijd de afweging van de psycholoog. Dit kan een test zijn die door de COTAN beoordeeld is als ‘goed’, maar ook een test die als minder goed is beoordeeld als de onderzoeker vindt dat deze test beter geschikt is voor het betreffende kind en de onderzoeksvraag.

Het kan ook een test zijn die nog helemaal niet beoordeeld is. In dit geval maakt de psycholoog of orthopedagoog zelf, aan de hand van de handleiding en de onderzoeksgegevens die over de test beschikbaar zijn, een beoordeling of een test betrouwbaar genoeg is om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

De beoordeling van de COTAN is een extra hulpmiddel voor psychologen en orthopedagogen om zoveel als mogelijk testen van goede kwaliteit te gebruiken. Het oordeel van de COTAN hoeft dus niet te worden afgewacht, en is ook zeker niet bindend. 

Kan de KIQT+ ook een IQ onder de 115 meten of vallen kinderen met een IQ lager dan 115 gelijk uit op deze intelligentietest?

Het scorebereik van de KIQT+ is een IQ score van 105 t/m 170 voor kinderen van 5 tot en met 10 jaar. Dit betekent dat ook voor kinderen met een IQ onder de 115 er nog voldoende ruimte is om de test te maken.

Professionals zullen er wellicht aan moeten wennen dat (vooral jongere) kinderen met een IQ score onder de 115 wellicht weinig goede antwoorden geven op de verschillende subtesten. Er kan ook dan een betrouwbare meting worden gedaan. Deze situatie is te vergelijken met andere intelligentietesten waarbij kinderen aan de onderkant van het scorebereik worden getest: ook zij beantwoorden vaak maar enkele vragen goed.

Is een IQ score altijd een minimumscore?

Een IQ score is niet altijd een ‘minimum’ of een ‘ondergrens’. Elke IQ score heeft een zekere mate van onbetrouwbaarheid welke wordt uitgedrukt in het betrouwbaarheidsinterval. Het betrouwbaarheidsinterval is een interval om de IQ score heen, dat bij vrijwel elke intelligentietest (zo ook bij de KIQT+) vermeld wordt in het scorerapport.

Een kind kan dus als het nogmaals getest wordt iets hoger of iets lager scoren, maar in de meeste gevallen zullen de betrouwbaarheidsintervallen dan deels overlappen.

Perfectionisme kan een kind soms in de weg zitten bij het maken van een intelligentietest. Is dat bij de KIQT+ minder het geval?

Kinderen die heel perfectionistisch zijn nemen vaak veel tijd voor het geven van een antwoord omdat ze zeker willen weten dat het helemaal goed is. Bij sommige intelligentietesten heeft dat een negatief effect op de score, omdat veel subtests een tijdsfactor hebben: opdrachten moeten binnen een bepaalde tijd gemaakt worden, of sneller antwoorden levert een hogere score op. Bij de KIQT+ is dat niet het geval. Een kind mag net zolang blijven nadenken als het wil, zonder dat dat invloed heeft op het Totaal IQ of de indexscores.

Daarnaast zijn de testvragen helder en duidelijk van opzet, en is er steeds één correct antwoord dat logisch te beredeneren valt en aan te wijzen is. Het is dus geen kwestie van een antwoord perfect moeten kunnen formuleren om er voldoende punten voor te kunnen krijgen, zoals bij open vragen het geval zou zijn.

Jullie geven aan dat de KIQT+ zo ontwikkeld is dat faalangst een minder grote rol speelt. Waarin zit dat?

Er is bij het maken van de KIQT+ geen tijdsdruk. Kinderen hoeven bovendien niets te zéggen om de test te kunnen maken, en de drempel voor kinderen om iets aan te wijzen is bijna altijd kleiner.

Ook hoeft een subtest, als een onderzoeker dit niet wil, nooit te worden afgebroken. In dat geval kan het kinderen dus ook minder dwars gaan zitten dat ze bij een eerdere subtest ineens moesten stoppen ‘omdat ze iets misschien niet goed hebben gedaan’.

Dit maakt dat de KIQT+ ook bij faalangstige kinderen goed is in te zetten.

Professional

Hoe gaat de invoer/verwerking van de antwoorden in zijn werk?

De invoer en verwerking van de antwoorden gaat via het SCALIQ-Scoringsplatform. Bij de aanschaf van de test wordt er voor elke persoon in jullie praktijk die de KIQT+ gaat afnemen een account aangemaakt zodat jullie veilig kunnen inloggen.

In het SCALIQ-Scoringssysteem kun je cliënten aanmaken, antwoorden op testen invoeren, testen scoren, gescoorde rapporten downloaden en de handleiding raadplegen.

Bij het afnemen van de test kun je de antwoorden direct online invoeren, of je kunt deze eerst op papier vastleggen en ze later in het scoringssysteem invoeren.

  Komt er een standaardrapport uit het systeem en zo ja, hoe ziet dit eruit?
  Na het invoeren van de antwoorden is in het SCALIQ-Scoringssysteem een scoringsrapportage te downloaden. Hierin worden verschillende scores beschreven, waaronder het Totaal IQ, de indexscores, het verkort Totaal IQ (waar van toepassing) en de subtestscores. Ook staan de relatieve sterktes en zwaktes aangegeven. Tot slot wordt er een score voor Werksnelheid gegeven. Waar van toepassing worden ook ruwe scores, betrouwbaarheidsintervallen en leeftijdsequivalenten vermeld.

  Professionals kunnen de scoringsrapportage gebruiken als bijlage in een onderzoeksverslag. Hierbij bestaat de keuze uit een uitgebreide interpretatie of een samenvatting. Uiteraard is het ook mogelijk om de scores zelf in een eigen rapportage te verwerken.

  Een aantal voorbeelden van zo'n scoringsrapportage zijn hier te vinden:

  In de technische handleiding worden deze vier voorbeeldcasussen verder uitgewerkt.

  Hoe verhoudt de KIQT+ zich tot andere testen zoals de WISC-V, RAKIT-2, IDS-2 en RAVEN'S-2?

  Naast de normering van de KIQT+ zijn er uiteraard meerdere validiteitsonderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat, volgens verwachting, de Totaal IQ score op de KIQT+ hoog correleert met de Totaal IQ score op onder andere de WISC-V, de RAKIT-2, de SON-R en de WPPSI-III (de WPPSI-IV was ten tijde van de validiteitsonderzoeken nog niet beschikbaar). Er zijn ook verschillen. Zo is de KIQT+ beter geschikt om de intelligentie van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen te onderzoeken vanwege onder andere het hogere scorebereik.

  Bovendien kwamen er bij validiteitsonderzoek bij een groep hoogbegaafde kinderen ook structurele verschillen naar voren. Daar gaan we in dit achtergrondartikel dieper op in.

  Zie ook de vraag: “Waarom is de KIQT+ beter geschikt voor (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen?”

  Zijn de eisen voor het mogen afnemen van de KIQT+ hetzelfde als die van de WISC?

  De benodigde kwalificaties om de KIQT+ te kunnen aanschaffen, afnemen en scoren staan op de productpagina van de KIQT+ nader gespecificeerd. Deze zullen in grote lijnen overeenkomen met de kwalificaties die nodig zijn voor andere intelligentietesten zoals de WISC-V, de IDS-2 en de WPPSI-IV.

  Waarom mogen Talentbegeleiders / ECHA-specialisten / leerkrachten de KIQT+ niet afnemen?

  De KIQT+ is een gespecialiseerde intelligentietest bedoeld om de intellectuele capaciteiten van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen van 5 tot 11 jaar in kaart te brengen. Om een valide afname te garanderen heeft een onderzoeker gespecialiseerde kennis nodig over intelligentie, psychometrie, de standaardisering van tests, afname mogelijkheden en mogelijke belemmeringen tijdens de afname.

  Psychologen en Orthopedagogen leren in hun opleiding hoe zij verantwoord en op een gestandaardiseerde wijze testen kunnen afnemen en interpreteren.

  Geeft de KIQT+ in de begeleiding (handelingsplan) ook handvatten?

  Het voornaamste doel bij het afnemen van de KIQT+ is om de cognitieve capaciteiten van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen in beeld te brengen. Daarnaast biedt de KIQT+ ook zeer goed de mogelijkheid om te observeren hoe een kind omgaat met opgaven op een moeilijker niveau dan hij/zij wellicht gewend is. Hierdoor kan via een observatie inzicht verkregen worden in de taakaanpak, mindset, en of een kind wellicht opleeft van uitdagende opgaven of juist ontwijkend gedrag vertoont.

  De KIQT+ bevat geen verbale subtesten of subtesten onder tijdsdruk, hoe ga ik hiermee om in mijn diagnostiek?

  Het klopt dat de KIQT+ een intelligentieprofiel minder breed in kaart brengt dan andere intelligentietesten. Dit is een bewuste keuze die wetenschappelijk onderbouwd is, omdat we enkel de subtesten hebben opgenomen die het meest betrouwbaar zijn om algemene intelligentie te meten. Zie onze whitepaper voor verdere informatie over de onderbouwing van deze keuze.

  Bredere intelligentieprofielen zijn niet vanzelfsprekend beter om vermogens van kinderen te beschrijven, als deze minder betrouwbaar zijn opgebouwd. Dit kan een vorm van schijnveiligheid geven en leiden tot conclusies die niet bij een individu hoeven te passen. Als je hierin als diagnosticus informatie mist om de behoeften van een kind goed in kaart te kunnen brengen, dan raden we aan om de KIQT+ op te nemen in een bredere testbatterij en met goed gevalideerde andere onderzoeksmiddelen verdere onderbouwing te geven. Zo krijg je een diagnostisch beeld dat zowel op intelligentie als andere factoren goed is onderbouwd voor het individu.

  Moet er al een IQ score zijn voordat kinderen de KIQT+ kunnen doen?

  De KIQT+ kan ingezet worden om het intelligentieniveau van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen te onderzoeken. Het vermoeden dat een kind een op zijn minst bovengemiddelde intelligentie heeft kan van zowel ouders, leerkrachten of andere professionals komen. Het is dus niet noodzakelijk dat er al een andere intelligentietest is gedaan voordat de KIQT+ kan worden afgenomen. Een (onderbouwd) vermoeden volstaat hierin.

  Als bij een kind geen vermoedens van een bovengemiddelde intelligentie zijn is een andere intelligentietest waarschijnlijk beter geschikt.

  Hoe zit het met het stuk verbaal redeneren dat de KIQT+ niet onderzoekt? Zegt dat niet juist veel over of een kind goed mee kan komen in het talige deel van het onderwijs?

  Zoals bekend is correleren scores op een IQ test met schoolcijfers, waardoor de scores op een IQ test dus een voorspellende waarde hebben ten aanzien van schoolresultaten (dit noemen we predictieve validiteit). Van scores die het dichtste bij de g-factor liggen - de TIQ scores dus - weten we dat deze de grootste voorspellende waarde hebben op alle schoolse vaardigheidsgebieden, dus ook op taalgebied.

  De vraag is dan, kun je schoolresultaten op specifieke gebieden - bijvoorbeeld taal of rekenen - beter voorspellen als je naast het Totaal IQ ook nog een relevante indexscore weet? Dit noemen we incrementele predictieve validiteit. Kun je bijvoorbeeld taalprestaties beter voorspellen als je naast het TIQ ook nog de score op verbaal redeneren weet?

  Uit onderzoek weten we dat het antwoord op deze vraag nee is. Als je het Totaal IQ al weet, voegt een bepaalde index (zoals een verbaal redeneren index) niks toe aan je voorspellende waarde voor schoolprestaties, ook niet als het lijkt alsof die index en het schoolvak veel met elkaar te maken hebben.

  Is het Totaal IQ wel goed te interpreteren als de indexen significant van elkaar verschillen

  Uit literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat de predictieve validiteit van het Totaal IQ niet lager is als er sprake is van significante verschillen. Dat betekent dat ook als de indexen significante sterktes/zwaktes laten zien, het Totaal IQ de belangrijkste uitkomst van de KIQT+ blijft.

  Kan ik de handleiding ook als boekje krijgen? Ik hou niet van lezen op een beeldscherm.

  Omdat enkele aanvullende onderzoeken nog worden afgerond zijn bepaalde onderdelen van de handleiding nog in ontwikkeling. De digitale handleiding is dan ook altijd het meest up-to-date.

  Over enkele maanden, zodra de materialen ook aan de COTAN worden aangeboden, zal er in overleg ook een papieren versie te bestellen zijn.

  Komt er ook een nieuwe intelligentietest voor oudere kinderen en volwassenen?

  SCALIQ is bezig de behoefte van professionals te onderzoeken voor een instrument wat ook geschikt is voor oudere kinderen, adolescenten en volwassenen.